Povolzhskaya Arkheologiya (The Volga River Region Archaeology) №3 2017